Värdigt, delaktigt och jämlikt livet igenom! Värna LSS!

För första gången i historien blir nu även personer med utvecklingsstörning riktigt gamla.

Det har skapat nya frågor. En viktig fråga är exempelvis hur och var de ska bo? Detta i sig kan även öka den redan många gånger befintliga oron hos anhöriga. Denna oro är global. Detta kunde jag konstatera efter att nyligen ha deltagit, som representant för FUB, i årets Europeiska konferens i Ljubljana, Slovenien, om ”personer med utvecklingsstörnings åldrande och deras familjer”.
Efter två dagar med mycket intressanta föredrag framkom att vi i Sverige har det något bättre än övriga Europa. Statistik visade att personer med utvecklingsstörning i högre utsträckning bor hemma i övriga Europa, än vad de gör i Sverige. Detta har även skapat ett dubbelt beroende; föräldrarna kan inte leva utan att ha sina barn hemma och personer med utvecklingsstörning behöver stödet från föräldrarna. Detta har i många fall slutat illa och till och med utvecklat sig till katastrofer när någon dött i familjen.

4,5 miljoner i Europa
I Europa finns idag minst 4,5 miljoner personer med utvecklingsstörning. En rapport från vår tyska systerorganisation, ”Lebenshilfe Germany”, visar tydligt att personer med utvecklingsstörning har en mycket sämre hälsa än personer i allmänhet. En förklaring är att sjukvården inte klarar av att kommunicera eller bemöta personer med utvecklingsstörning. Fråga är när alla dessa personer ska få samma rättigheter som alla andra invånare i EU? Ett steg är ”European Accessibility Act”som börjar gälla från och med i sommar. En EU-lag som även Sverige måste rätta sig efter. Kom ihåg det barn- och äldreminister Maria Larsson! Vi börjar få många bra dokument och regler som Sverige ska följa bland annat, ”Konventionen för personer
med funktionshinder, EU socialstadgan och nu också den nya Accessibility Act. Dessa ska vi använda som ett komplement till vår grundlag LSS, som inte får urholkas mer än den har gjort.

Vår LSS-strategi
Vid årets Förbudstämma presenterades FUBs LSS-strategi. Den hoppas vi nu ska bli ett kraftfullt verktyg för att stärka LSS. LSS–kommitten håller som bäst på med att göra klart första steget. Med det får vi än bättre fakta att utgå ifrån och tydligare mål i vårt arbete. Vid stämman så bestämdes också att vår historia är viktig. FUB och ALA ska dokumentera vår historia, för kan man FUBs historia så kan man sätta än mer kraft bakom orden och stå starkare mot politiker och tjänstemän. Och det behövs av många anledningar, inte minst för att värna LSS och därmed också att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva värdigt, delaktigt och jämlikt
livet igenom.

Och en sista reflektion:
Vänd gärna på uttrycket – vad gör Riks FUB för oss.
Tänk istället vad kan jag göra för FUB.
Då blir vi ett FUB och en mycket starkare FUB rörelse.

Trevlig sommar!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB

e-post: thomas.jansson@fub.se
telefon: 073-50 88 295

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se