Hoppa till innehåll

Vilka ord använder vi?

Vi märker ibland att journalister och andra är osäkra på vilka ord som är korrekta.

Inom FUB använder vi intellektuell funktionsnedsättning. Förut använde vi ordet utvecklingsstörning. Nu håller vi på att byta ut orden på webbplatsen och andra ställen. Det tar lite tid och vi slänger inte material med ordet utvecklingsstörning.

En del medlemmar i FUB använder fortfarande ordet utvecklingsstörning.

Vi rekommenderar att vissa ord inte används, till exempel handikapp och funktionsvariation. Klicka på Läs mer för att läsa varför.

Läs mer

Inom FUB använder vi, efter beslut på FUB:s förbundsstämma 2022, begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Förut använde vi ordet utvecklingsstörning. Nu håller vi på att byta ut begreppet, men det tar sin tid och vi slänger inte material med ordet utvecklingsstörning, som tex  den populära boken ”En liten bok om utvecklingsstörning”.

En del medlemmar i FUB använder fortfarande ordet utvecklingsstörning. Ordet utvecklingsstörning används även tex i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Intellektuell funktionsnedsättning är det begrepp som finns i den svenska översättningen av diagnosmanualen DSM-5. DSM-manualen används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd och ges ut av American Psychiatric Association. Intellektuell funktionsnedsättning kan förkortas IF, men förkortningen bör förklaras första gången den används i en text.

Kognitiv funktionsnedsättning är inte en synonym utan ett bredare begrepp som omfattar många olika funktionsnedsättningar som berör kognitionen, till exempel autism, demens och adhd.

Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord är förlegade och bör inte användas. 2007 mönstrade Socialstyrelsen ut ordet handikapp. Ordet ”kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas” står det i rekommendationen.

Det finns olika manualer för diagnostisering. I en av dem, DSM-5, används ”intellektuell funktionsnedsättning”. I ICD-10 används ”psykisk utvecklingsstörning”. Det senare brukar vi i FUB inte använda, eftersom det är lätt att tro att det handlar om psykisk ohälsa.

Notera: Vi pratar om människor med funktionsnedsättning, alltså personer med IF eller andra diagnoser. Ingen människa är sin diagnos. Detta ställer till det för rubriksättare som kanske vill skriva ”utvecklingsstörd”, men vår rekommendation är att använda formuleringar som ”personer med intellektuell funktionsnedsättning” eller ”Anna som har IF”.

Funktionsnedsättning – funktionshinder – funktionsrätt – funktionsvariation

Funktionsnedsättning är det som en person har. Intellektuell funktionsnedsättning är en nedsatt funktion i hjärnan. Andra nedsatta funktioner kan vara fysiska eller psykiska. En funktions­nedsättning kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det innebär hinder att göra vissa saker när omgivningen inte är anpassad, alltså att någon begränsas av till exempel dålig kognitiv tillgänglighet.

Funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället.

Exempel: Klara berättar att hon inte förstår sina arbetsuppgifter. Det beror både på att hon har en funktions­nedsättning, och på att uppgifterna är för svåra för henne, vilket är ett funktionshinder. Det kan också bero på att ingen har visat och förklarat hur hon ska göra, alltså ett funktionshinder. Klara har rätt att få arbetsuppgifter som hon förstår och klarar av, det är funktionsrätt.

Läs mer om ordet funktionsrätt på Funktionsrätt Sveriges webbplats: www.funktionsratt.se

Var försiktig med ordet funktionsvariation. Det är vanligt att begreppet funktionsvariation används istället för ordet funktionsnedsättning, men orden är inte synonymer. Funktionsvariation handlar om att alla människor har olika sätt att fungera. Eftersom alla människor har funktionsvariationer så tillför benämningen ingen information i sig. Begreppet kan lika gärna användas för att benämna funktionsförhöjningar, exempelvis högkänslighet eller särskild begåvning.

Alla har rätt att använda de ord de vill om sig själva, men Riksförbundet FUB rekommenderar inte media att använda ordet funktionsvariation, eftersom det riskerar att förminska behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Psykisk funktionsnedsättning

Ytterligare ett begrepp som du kan stöta på är psykisk funktionsnedsättning. Det har olika användningsområden och betydelser och det saknas en allmänt vedertagen definition. Ofta avses psykiska nedsättningar i relation till samhället och omgivningen. Den psykiska funktionsnedsättningen kan bero både på psykiska, intellektuella och fysiska diagnoser.

I Socialstyrelsens version av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) används psykiska funktioner som ett paraplybegrepp för medvetande och vakenhetsfunktioner, orienteringsfunktioner, intellektuella funktioner, psykosociala funktioner, temperament och personlighetsfunktioner, energi och driftfunktioner samt sömnfunktioner.

Psykisk funktionsnedsättning är alltså inte en synonym till intellektuell funktionsnedsättning men kan användas för att beskriva konsekvenser av att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Psykisk funktionsnedsättning är en förutsättning för att beviljas personlig assistans för det femte grundläggande behovet, som förutsätter ingående kunskap om den enskilde. Exempel på psykisk funktionsnedsättning som kan ge rätt till personlig assistans är utagerande beteende i form av frustration, aggressivitet och destruktivitet som en reaktion på omgivningens beteende och bristande kommunikation.

Läs mer om psykisk funktionsnedsättning i Kunskapsguidens Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bilagor