Hoppa till innehåll

FUB Positivt förslag om stödgaranti.

Robert Öberg, FUB:s ombudsman för skola och utbildning, och Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare

PRESSMEDDELANDE – 24 FEBRUARI 2022
FUB kommenterar: Positivt förslag om stödgaranti, men den måste gälla alla elever

Den här veckan har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag som berör elever med intellektuell funktionsnedsättning:
Mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning – pressmeddelande från Utbildningsdepartementet
Från och med sommaren 2024 införs en ny garanti för tidigt stöd i svenska och matematik även för grundsärskolans elever.
– Läsa skriva räkna-garantin infördes för tre år sedan, men gällde då inte särskolan, berättar FUB:s skolombudsman Robert Öberg. Det är bra att den nu gäller elever i grundsärskolan som läser ämnen. Men vi tycker att det är olyckligt att elever som läser ämnesområden lämnas utanför. Eleverna som läser ämnesområden behöver en liknande garanti för att rätt stöd sätts in så tidigt som möjligt.
Grundsärskolan kommer också byta namn till anpassad grundskola. Gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola. Benämningen träningsskola ska inte användas längre.
– Det är bra att namnen på skolformerna ändras, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Många elever tycker inte om att det heter särskola och det är bra att visa att alla elever går i grundskolan och gymnasieskolan. Vi ska ju sträva efter att ha en skola för alla. Då är namnet viktigt.
– Vi ser också ett behov av en breddning av kompetenser för stärkt elevhälsa, för att elever ska få likvärdiga möjligheter att utvecklas så långt det är möjligt, säger Robert Öberg.
Läs mer om FUB:s synpunkter på exempelvis kompetensen inom skolan i FUB:s remissvar över slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11).