Hoppa till innehåll

FUB välkomnar förslag från regeringen

Publicerad:

Idag har regeringen berättat om fyra förslag som är viktiga för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Dagens förslag kan lyfta en stor grupp ur fattigdom och öka kunskapen som behövs för att förbättra livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism, säger Riksförbundet FUB:s ordförande Anders Lago.

Anders Lago hoppas de politiska partierna kommer samarbeta om förslagen.

Det här är förslagen:

  • Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs
  • Bostadstillägget höjs
  • Pengar så fler kan få assistans
  • Planera för att starta ett centrum för kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism

– Det är mycket välkommet att regeringen har lyssnat, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn om ett kompetenscentrum. Men det kan dröja flera år innan ett kompetenscentrum finns. Därför måste ett riktat LSS-kunskapslyft komma i gång så fort som möjligt. Det kan bygga grunden för det framtida centret.

Läs mer

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen / Bostadstillägg

Garantinivån i aktivitets- och sjukersättningen föreslås höjas med drygt 1 000 kr per månad. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har också informerat om att regeringen vill utreda möjligheten indexera ersättningen så att den följer löneutvecklingen. Samtidigt lämnas förslag på att taket i bostadstillägget för personer med dessa ersättningar höjs till 7 500 kr. Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget för personer med sjuk-och aktivitetsersättning detsamma som för pensionärer.

– I flera år har Riksförbundet FUB kämpat för höjda ersättningsnivåer och en jämlik hantering av både bostadstillägget och beskattning för personer som har mycket låga inkomster. Vi har också länge påtalat att personer med sjuk- och aktivitetsersättning har blivit allt fattigare då ersättningen inte följer löneökningarna i samhället.

– I kombination med regeringens tidigare förslag om att ta bort straffskatten för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning innebär dagens förslag viktiga steg mot mål 1 i Agenda 2030 – ingen fattigdom, säger Anders Lago.

Medel för assistansreformer

Medel föreslås avsättas för att genomföra de assistansreformer som utredningen om rätten till förstärkt assistans har föreslagit. Utredningen har bland annat lämnat förslag på hur rätten till assistans för personer som behöver motiverande och förebyggande stöd kan förstärkas.

– Det är väldigt positivt att regeringen prioriterar att reglerna kring personlig assistans ska vara rättssäkra, effektiva och träffsäkra. Lösningen på dagens ohållbara situation måste vara en kombination av insatser för att säkerställa att de som har behov får det stöd de har rätt till. Samtidigt som brottslig verksamhet inom assistans – liksom all brottslighet – måste bekämpas med full kraft, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

– Personlig assistans gör det möjligt för många barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att leva ett liv som andra. Att då nekas personlig assistans trots omfattande behov, strider mot LSS-lagens intentioner och mot Sveriges funktionshinderpolitiska mål om full delaktighet och jämlika levnadsvillkor.

Nationellt kompetenscentrum

Regeringen har också meddelat att man vill utreda frågan om ett Nationellt kompetenscentrum för kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism. I juni skickade Riksförbundet FUB tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet en uppmaning till socialminister Lena Hallengren att prioritera LSS-personalens kompetens.

– Avsaknad av grundutbildning och få möjligheter till kompetensutveckling inom LSS-verksamheter drabbar personer med dessa insatser väldigt hårt. Våra medlemmars erfarenheter och IVO:s tillsyn visar att olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder tar vid där kompetens och rätt förutsättningar saknas, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Under våren har Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen, tillsammans med flera forskare, även påtalat behovet av ett kunskapscentrum med fokus på hälsa och intellektuell funktionsnedsättning/autism. Här finns stora kunskapsbrister som orsaker ett stort lidande för väldigt många personer.

– Det är mycket välkommet att regeringen har lyssnat på vad både FUB, Socialstyrelsen och forskarvärlden säger – ett nationellt kompetenscentrum är nödvändigt för att förbättra livsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Men det kan dröja flera år innan ett kompetenscentrum finns. Därför måste ett riktat LSS-kunskapslyft komma i gång så fort som möjligt som kan bygga grunden för det framtida centret, säger Christina Heilborn.