Vill du engagera dig…

…mot den ojämlika hälsan?

Mål 3 i Agenda 2030 handlar om god hälsa och välbefinnande. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Alla har rätt till en så god hälsa (fysisk och psykisk) som möjligt. Det inkluderar därmed personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). I FUB kan vi lära oss mer om hur det ser ut i regionen/kommunen och att ställa rätta frågor till politiker. I Västerås FUB har man startat upp en stödsamtalslinje för medlemmar dit man kan ringa för att prata om vad som helst i syfte att förebygga psykisk ohälsa särskilt nu i coronatider då mycket är inställt och stängt.

Mer fakta om hälsa som en mänsklig rättighet finns under Läs mer.

Här finns förslag på hur vi i FUB kan jobba för den rätten i hela landet. FUB-föreningen kan ställa frågor till politikerna.

Fem frågor till en regionpolitiker:

– När planerar regionen att upprätta avtal om läkarmedverkan enligt krav i hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?

– När planerar regionen (om saknas/finns bristfälliga avtal kring läkarmedverkan) upprätta/revidera dessa i enlighet med gällande mänskliga rättigheter och lagkrav om jämlik hälsa och sjukvård för alla (HSL) för att motverka diskriminering av personer med IF?

– Hur kan regionen bidra till att det finns fler specialistläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande kunskap om lätt, medel och svår utvecklingsstörning samt kunna bemöta och förstå dessa patienters specifika behov?

– Hur kan regionen bidra till kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården gällande bemötande ur ett mänskligt rättighetsperspektiv som är anpassat efter varje unik individ t.ex. förlängda undersöknings- och behandlingstider och individuellt anpassad alternativ kommunikation (AKK) som är nödvändiga för patienter med IF? Det är viktigt att individer med IF inte får köras över av tidseffektiviserande organisatoriskt tänkande eller inte får tillgång till AKK så att de överhuvudtaget har möjlighet att nå upp till ett bemötande på jämlik nivå som alla andra.

– Hur ska regionen bidra till att det finns för målgruppen professionell hjälp inom psykvården för alla personer med IF?

Fem frågor till en kommunpolitiker:

– När planerar kommunen att upprätta avtal om läkarmedverkan enligt krav i HSL andra stycket med vårdcentraler/sjukhus där till exempel regelbundna hälso-,syn- och hörselkontroller tas med som en punkt?

– När planerar kommunen att i ev. bristfälliga existerande avtal revidera dessa i enlighet med gällande mänskliga rättigheter och lagkrav om jämlik hälsa och sjukvård för alla (HSL) för att motverka diskriminering av personer med IF?

– När planerar kommunen att teckna avtal om medföljande personal i LSS-verksamheter i samband med sjukhusvistelser?

– Hur kan kommunen bidra till att stoppa den ökade fetman bland barn och unga med IF i särskolan där den idag existerade fysiska aktiviteten är betydligt lägre jämfört med andra elever? Fetma och övervikt är många gånger fler vanliga hos elever med IF.

– Hur kan kommunen bidra till att fler individuella planer upprättas generellt men även på området goda kostvanor och motion?

– Hur kan kommunen bidra till att minska den psykiska ohälsan inom kommunen t.ex. genom kvalificerat för målgruppen stödsamtal med psykologer som har kompetens om funktionsnedsättning och individuellt anpassad alternativ kommunikation (AKK).

Tre förslag på hur FUB-föreningen kan lyfta frågan under Aktivistveckan:

  • Kontakta lokaltidningen och be dem skriva en artikel om ojämlik hälsa- och sjukvård samt ev. brist på kompetent psykvård i kommunen för barn, unga och vuxna med IF. Var redo med personer som kan bli intervjuade. En person som själv har IF, eller dennes anhöriga/ställföreträdare, kan berätta vad de varit med om.
  • Bjud in er själva till regionen och ordna ett samtal om områden där det brister.
  • Ordna en demonstration om att det måste bli slut på diskriminering av personer med IF i hälso- och sjukvården och på den skenande psykiska ohälsan för personer med IF. Det krävs även tidiga förebyggande insatser redan hos barn och unga för att inte bara förebygga och motverka psykisk ohälsa i unga år; utan även för framtidens vuxna.

Ta reda på hur det är i er kommun och region:

Kommuner och regioner ska tillsammans se till att de som omfattas av LSS får god hälso- och sjukvård, bl.a. genom att skriva avtal om läkarmedverkan. Det står i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16 kap 1 §.

  • Finns det avtal på lokal/regional nivå gällande läkarmedverkan? (För att garantera att enskilda får god hälso- och sjukvård)
  • Om avtal finns – finns årliga hälsokontroller reglerade i avtalen?
  • Om årliga hälsokontroller finns reglerade – finns det en checklista på vad en hälsokontroll bör innefatta?
  • Om det finns en checklista – är den tillräckligt omfattande? (Jämför med FUB:s avtalsmallar.)
  • Finns det avtal på lokal nivå mellan kommun och sjukhus för medföljande personal i LSS-verksamheter i samband med sjukhusvistelse?
  • Finns det en väl fungerande psykvård med alternativ kommunikation och kompetens kring personer med IF samt hur man bemöter målgruppen?

Vilka problem kring frågor om hälsa och vård har ni sett i LSS-verksamheter?

symbol för mål 3 i Agenda 2030 "Hälsa och välbefinnande"

Hur hänger frågan om hälsa ihop med Agenda 2030, som är grunden för FUB:s intressepolitiska arbete? Lär dig mer om det på sidorna under www.fub.se/agenda-2030, till exempel vad Agenda 2030 säger om hälsa.

Bilden längst upp föreställer mammografi. Det är ett känt problem att kvinnor med IF inte kommer iväg till mammografi lika ofta som andra, och därför tar det längre tid innan cancern upptäcks om de får cancer.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se