Vill du engagera dig…

…i frågor om förskola, skola och utbildning?

Alla har rätt att gå i skola och att få stöd för att lära sig och utvecklas så mycket som möjligt. Här finns förslag på hur vi i FUB kan jobba för den rätten i hela landet.

Alla har rätt att gå i skola och att få stöd för att lära sig och utvecklas så mycket som möjligt. På den här sidan finns förslag på hur vi i FUB kan jobba för den rätten i hela landet.
Klicka på Läs mer för att få kunskap om förskola, skola och utbildning.
Under Läs mer finns också mer information om sådant som är särskilt viktigt för oss i FUB att uppmärksamma – brister i förskolan, lärarnas behörighet, APL och utbildning efter gymnasiet.

Fem frågor till en kommunpolitiker:

– Erbjuds barn med funktionsnedsättningar i kommunen särskilt stöd och hur ser den specialpedagogiska kompetensen ut i kommunens förskolor?

– Skolskjuts är viktigt för att elever med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta sig till sin utbildning. FUB anser att alla elever som har behov av skolskjuts ska beviljas det, oavsett vilken skola elever väljer att gå på. Vad har kommunen/länet/regionen för rutiner för skolskjuts till elever i grund- och gymnasieskolan, samt turbundna resor för vuxenstuderande?

– Grundidén är att elever i grund- och gymnasiesärskolan ska dela skolmiljö med övriga elever för att minska utanförskap och segregering. Vi i FUB ser dessvärre att samhället börjar gå mot en ökad segregering och att t.ex. grund- och gymnasiesärskolor flyttas från grund- och gymnasieskolor. Vart ligger grund- och gymnasiesärskolorna i er kommun? Hur arbetar ni för en ökad samverkan mellan skolformerna?

– Under coronakrisen stänges en hel del gymnasiesärskolor i samband med att gymnasieskolan gick över till fjärr- och distansundervisning. Har eleverna vid gymnasiesärskolan fått sin undervisning tillgodosedd under coonakrisen? Har eleverna fått tillgång till distansundervisning? I det fall skolan varit stängd.

– I och med utredningen ”Komvux för förstärkt kompetensförsörjning” har riksdagen beslutat att de som har störts behov av utbildning ska prioriteras. Vad erbjuder kommunen/länet/regionen för alternativ inom vuxenutbildningen och folkhögskolan för personer med bakgrund i gymnasiesärskolan? Varje kommun ska också ”aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar” i vuxenutbildning. Hur informerar kommunen om möjligheten till utbildning för vuxna?

Tre förslag hur FUB-föreningen kan lyfta frågan under Aktivistveckan:

  • Be om att få dela ut information om FUB på kommunens förskolor och skolor, eller be om att komma till verksamheterna och berätta om FUB.
  • Ordna ett samtal där kommunen, regionen och andra aktörer får berätta om vilka möjligheter som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och i vidare studier efter studenten (eller annat aktuellt område).
  • Bjud in er till den nämnd, alternativt till de politiker och tjänstepersoner, som arbetar med utbildningsfrågor i kommunen för att diskutera hur de ser på situationen för barn, elever och vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning. Använd exempelvis ovannämnda frågor som underlag för diskussionen.

symbol för mål 4 i Agenda 2030 "God utbildning för alla"

Hur hänger frågorna om skola och utbildning ihop med Agenda 2030, som är grunden för FUB:s intressepolitiska arbete? Lär dig mer om det på sidorna under www.fub.se/agenda-2030, till exempel vad Agenda 2030 säger om en god utbildning för alla.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se