Internationellt samarbete

Internationella projekt genom MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Samarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionsrättsorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer. MyRight och dess medlemmar driver utvecklingsprojekt med fokus på uppbyggnad och förstärkning av funktionshinderrörelsen i projektländerna, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idag har FUB sex stycken aktiva utvecklingsprojekt genom MyRight. Läs om dessa projekt under ”Internationella projekt genom MyRight”.

Nordiska Samarbetsrådet

Nordiska samarbetsrådet (NSR) är ett forum för samarbete mellan organisationer som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionshinder. Alla nordiska länder är idag representerade i rådet, som FUB tog initiativ till på 1960-talet. Rådet träffas normalt två gånger per år och länderna turas om att arrangera dessa möten. Representanter med och utan funktionsnedsättning deltar i mötena. De snarlika förutsättningarna som finns i de nordiska länderna ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte med FUBs nordiska systerorganisationer.

Inclusion Europe

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige är medlemmar i Inclusion Europe. Inclusion Europe arbetar för lika rättigheter och full delaktighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Inclusion Europe har för närvarande 74 medlemsorganisationer i 39 europeiska länder.