Hoppa till innehåll

Organisation

Läs mer

Lokalföreningar
Som medlem i FUB tillhör man alltid en lokalförening. Lokalföreningen möjliggör det lokala engagemanget och utgör en viktig grund i vår organisation. Inom FUB finns det cirka 150 lokalföreningar runt om i hela landet. FUB:s lokalföreningar ansvarar för opinionsbildning, lokal intressepolitisk bevakning samt samverkan med kommunala och andra myndigheter. Föreningarna fångar också upp medlemmarnas behov av kunskap, sociala kontakter, nätverk och träffpunkter.

Länsförbund
Lokalföreningar inom samma region samlas i ett länsförbund. Länsförbunden ska bevaka frågor som är angelägna för lokalföreningarna på regional nivå, förmedla kunskap och vara ett samordnande forum för utbyte av erfarenheter mellan lokalföreningarna. Det finns cirka 20 länsförbund inom FUB.

Riksförbundet
Riksförbundet arbetar, genom förbundsstyrelsen och förbundskansliet, intressepolitiskt med övergripande frågor som rör hela landet. Riksförbundet ger stöd och service åt lokalföreningarna, Inre Ringen-sektionerna och länsförbunden. Riksförbundet ska tillvarata kunskap och forskning om personer med IF och föra den kunskapen vidare.

Inre Ringen
Inre Ringen är en sektion inom FUB för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett antal lokalföreningar och länsförbund har Inre Ringen-sektioner. Inre Ringen Sverige är rikssektionen. Riksstämman, som träffas vartannat år, är Inre Ringens högsta beslutande organ. FUB vill vara en förebild vad gäller rätten att vara delaktig och påverka. Därför finns Inre Ringen Sverige och lokala Inre Ringen-sektioner, för att ge FUB:s medlemmar med IF ökat inflytande, en mötesplats och en egen plattform.

Förbundsstämma
Riksförbundet FUB:s högsta beslutande organ heter förbundsstämma. Förbundsstämman genomförs vartannat år i maj månad. Valda ombud för lokalföreningar och länsförbund träffas då för att fatta beslut om inriktningen för organisationens verksamhet och välja ledamöter till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av verksamheten och är under tiden mellan förbundsstämmorna förbundets högsta beslutande organ. Ärenden till förbundsstyrelsen bereds av ett arbetsutskott som består av delar av förbundsstyrelsen.

Förbundskansliet
Till stöd för det intressepolitiska påverkansarbetet finns ett förbundskansli. Förbundskansliet har till uppgift att hantera alla olika frågeställningar som uppstår och verkställa de uppdrag som beslutats av förbundsstämma respektive förbundsstyrelse.