Beställningsmaterial

ALA:s material beställs via mejl:

stiftelsen.ala@ala.fub.se

Beställningarna levereras inom en vecka och faktureras i efterhand.

ALA Classics I

Pris: 125 kronor inkl moms

AC1

ALA Classics I innehåller skrifterna Helhetssyn på Människanoch Begåvning och begåvningshandikapp av Prof. Gunnar Kylén. Kyléns styrka var hans förmåga att tala och skriva om komplexa saker på ett lättförståligt sätt och denna förmåga gör hans skrifter särskilt värdefulla som kurslitteratur och som kunskapskälla för alla som vill lära sig mer om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.

Helhetssyn på Människan
Ett material avsedd att ge fullständigare förståelse för människan, speciellt människor med grav utvecklingsstörning.För att förstå en människa måste man känna hennes psykologiska egenskaper,
hennes biologiska egenskaper, hennes sociala och fysiska miljö liksom samspelet mellan person och miljö. Skriften beskriver hur man kan få en helhetssyn på en person och hennes villkor. Den lämpar sig väl som
kurslitteratur.

Begåvning och begåvningshandikapp
Skriften beskriver begåvning, begåvningsutveckling och begåvningshandikapp. Kylén tar upp vad som är beroende av biologiska förutsättningar och vad som beror på erfarenhet och träning. Skillnader i begåvningshandikapp orsakade av hämning, skada eller störning belyses. Slutligen tas upp begåvningshandikappade effekter på personlighetsdynamik och samspel med miljön.

 

SeMig

Se mig! Hör mig! Förstå mig!

Winlund, G., Bennhagen, S (2004).

Pris: 200 kronor inkl moms

Kunskapen och engagemanget hos omgivningen är livsviktiga för personer med grav utvecklingsstörning. De är helt beroende av andra. Fram tills nu har det saknats ett grundläggande, samlat kunskaps- och
arbetsmaterial om vuxna personer med grav utvecklingsstörning. Boken bygger på kunskaper som utvecklats inom olika forsknings-och utvecklingsprojekt. Teori omvandlas till praktik genom talrika
vardagsexempel. Några områden som boken tar upp: Helhetssyn, normalisering, miljöns betydelse, problembeteende, begåvning, kommunikation, självständighet och lärande.

 

Big Puss

PUSS – ett läromedel om sexualitet och relationer

Granér, L; Lundén- Weldén, Å; Myrberg, T; Åhlund,I

Pris: 1400 kr inkl moms
per användarplats (t.ex. en skola, gruppbostad, dagligh verksamhet)

PUSS är ett webbaserat, pedagogiskt, lättläst läromedel som har tagits fram med stöd från Arvsfonden. Informationen på webbsajten riktar sig till elever, unga vuxna och vuxna med utvecklingsstörning.

Webbsajten består av tre avsnitt:
* Om kroppen
* Om känslor
* Hur gör man

För användare som har svårt att läsa finns en knapp som gör att texten läsas upp.Varje avsnitt innehåller faktakunskaper, vanliga frågor och svar och länkar till webbsajter för mer information. Svåra ord och begrepp förklaras om man klickar på orden eller går till den ordlista som ingår i läromedlet.Detta pedagogiska upplägg innebär att man kan arbeta själv med att söka kunskap. På webbplatsen finns även en handledning för lärare/handledare. Den innehåller teoretisk kunskap om sexualitet och utvecklingsstörning och ungdomssexualitet. Här får man också idéer och förslag på olika övningar som man kan göra tillsammans med de som använder sajten. Tips på annan litteratur och filmer ingår i handledningen. Läromedlet är framtaget i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), ungdomsmottagningarna och U.N.G. inom Stockholms läns landsting.

Läs mer här.

 

Ninja1Ninja2

Ninjakoll 1 med språkval och tolkning

Pris: 650 SEK inkl moms

Ninjakoll är ett läromedel om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Den riktar sig i första hand
till ungdomar (från 13 år och uppåt) med lindring utvecklingsstörning. Med engelsk eller svensk text eller med teckenspråk eller syntolkning. Till studiematerialet finns en lärarhandledning som ger konkreta tips om hur man ytterligare kan bearbeta informationen i filmerna. Genom litteratur- och materialtips, diskussionsunderlag, exempel på tydliggöranden och värderingsövningar. Ninjakoll är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen ALA, Riksförbundet FUB och U.N.G (Ungdom, Nätverk, Grupp) en enhet inom habiliteringen i Stockholms läns landsting. Läromedlet har finansierats av Arvsfonden och Specialpedagogiska Institutet.

Ninjakoll 2 – Livet efter skolan

Pris:850 kronor inkl moms

Ninjakoll 2 har fokus på framtiden. Det handlar om arbete, utbildning, bostad och fritid för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning eller andra intellektuella funktionsnedsättningar som vill förbereda sig för livet efter gymnasiesärskolan. DVD-delen är ett läromedel som riktar sig direkt till ungdomarna och medverkande är ungdomar med lindrig utvecklingsstörning.Till studiematerialet finns en lärarhandledning som ger konkreta tips om hur man ytterligare kan bearbeta informationen i filmerna. Genom litteratur- och materialtips, diskussionsunderlag, exempel på tydliggöranden och   värderingsövningar. Filmen om Arbete och Utbildning är 45 minuter lång och filmen om Bostad och Fritid är 35 minuter. På menyerna kan man välja att se varje film i sin helhet eller att se olika avsnitt. Till filmerna finns en lärarhandledning som ger konkreta tips om hur man ytterligare kan bearbeta informationen i filmerna. Genom litteratur- och materialtips, diskussionsunderlag, exempel på tydliggöranden och värderingsövningar. Med engelsk eller svensk text eller med teckenspråk eller syntolkning.

Paket Ninjakoll 1 + 2 med språkval och tolkning  Pris: 1400 SEK inkl moms

KommSikt

Med Kommunikation i Sikte

Ett utbildningspaket om socialt nätverksarbete kring barn, unga och vuxna med komplexa kommunikativa behov. Utbildningspaketet består av en bok och access till webbplatsen med drygt 20 stycken videosekvenser kring samspel och samspråk.

Pris: 1200 kr inkl moms – per skola /användarplats

Hur förståelsen av verkligheten utvecklas
Kerstin Göransson (1982)
I denna rapport redogörs för begåvningshandikappet och dess betydelse förverklighetsuppfattningen. Utvecklingen av rums-, tids-, kvantitets-, kvalitets- och orsaksuppfattningen beskrivs med hjälp av konkreta exempel från den begåvningshandikappades vardag.
70 sidor
Pris: 70 kronor inkl moms

 

JVF_KG

Jag vill förstå – om eleven, kunskapen och lärandet

Kerstin Göransson (1999)
”Skolan skall i sanning bli en lek, en tilldragande förlustelseort”. Så skrev Comenius (1592-1670). Hur långt har vi kommit sedan dess? Och vart är vi på väg idag? ”Jag vill förstå” är en bok om didaktiska frågeställningar med utgångspunkt i träningsskolan. Men frågor om individualisering av undervisning, val av undervisningsinnehåll, utformning av undervisningen mot bakgrund av betydelsen av elevens egen aktiva konstruktion av kunskap osv, är centrala oavsett skolform. Boken är uppdelad i tre större teman som utgör var sitt kapitel: Synen på eleven, Synen på kunskap och utveckling samt Synen på lärandeprocessen.
242 sidor
Pris: 220 kronor inkl moms

 

 

 

Samtliga beställningar skickas till: stiftelsen.ala@ala.fub.se

Bilagor

Senast uppdaterad:
onsdag 3 juli 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se