Allmänt om arv och testamente

Med ett testamente kan du tala om hur din egendom skall fördelas efter din död. Det underlättar ofta för anhöriga. Sådant som kan stå i ett testamente är exempelvis att du vill att det dina bröstarvingar ärver ska vara enskild egendom, eller vilken organisation som ligger dig varmt om hjärtat och som ska få en del av ditt arv.

Tänk på att ta reda på vad som gäller just din situation om du har sambo eller särkullbarn. Att skriva testamente är då extra viktigt. Sambor ärver inte varandra, så sambon kan bli tvingad att flytta ut från er gemensamma bostad om det inte finns testamente. Lever du i ett registrerat partnerskap så gäller samma regler som för äktenskap.

Är du ensamstående utan barn så ärver i första hand dina föräldrar, i andra hand dina syskon och deras bröstarvingar. I sista hand far- eller morföräldrar eller deras barn. Kusiner ärver inte.

Om du inte ar några arvingar och inte har skrivit testamente, så går dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Arvsordningen

Om du dör utan make/maka och utan testamente, gäller arvsordningen, som är indelad i tre arvsklasser utifrån släktskap:
1:a arvsklassen – bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn)
2:a arvsklassen – föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn
3:e arvsklassen – far- och morföräldrar och deras barn
Kusiner ärver inte varandra.

Arvsklasserna är rangordnade. Om det finns en arvinge i första arvsklassen ärver ingen i andra och tredje arvsklasser och så vidare.

För makar gäller att om den avlidne maken inte efterlämnar några arvingar i första eller andra arvsklassen och inte har skrivit något testamente, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med full äganderätt.

Arvingar i tredje arvsklassen har ingen rätt till kvarlåtenskapen om det finns en efterlevande make. Men om det finns arvingar i den första eller andra arvsklassen, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och den först avlidnes arvingar är då efterarvingar.

 

Ordlista arv och testamente

Arvinge: legal arvinge ärver enlig arvsordningen, testamentarisk arvinge ärver enligt ett testamente

Arvsklasser och Arvsordningen: se här ovanför!

Arvslott: kvarlåtenskap som arvinge får

Bouppteckning: förteckning över dödsboets alla tillgångar och skulder, ska färdigställas och registreras hos Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet

Boutredningsman: person som i vissa fall förordnas att svara för boets förvaltning

Bröstarvinge: biologiska barn och adoptivbarn samt barnbarn

Dödsbo: juridisk person, en avliden persons tillgångar och skulder

Dödsbodelägare: efterlevande make/maka, arvingar, eventuella universella testamentstagare

Fri förfoganderätt: samma rätt som vid full äganderätt men testamentstagaren får inte testamentera bort egendomen

Full äganderätt: testamentstagaren kan bestämma över egendomen både under sin livstid och genom testamente

Klandertalan: om arvinge klandrar ett testamente vid domstol, kan göras inom sex månader från att testamentet delgivits

Kvarlåtenskap: egendom som en avliden efterlämnar

Laglott: den halva av arvslotten som en bröstarvinge i princip alltid har rätt till, får inte inskränkas av den avlidne genom ett testamente.

Legat: en viss sak i testamentet, t.ex. ett konstverk eller en specificerad summa pengar

Legatarie: den som ärver ett legat

Nyttjanderätt: testamentstagarens rätt att använda egendom.

Skiftesman: utses av domstol, ska skifta dödsbo vars delägare inte själva kan enas om arvskiftet.

Särkullbarn: barn som inte är makars gemensamma, har rätt att få ut sitt arv omedelbart vid sin förälders död. (Gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna är avlidna.)

Testamentstagare: den som får ärva genom testamente jämte eventuell arvinge

Testator: den som upprättat testamentet

Universell testamentstagare: den som får hela, en andel eller en återstod av kvarlåtenskapen. Alternativt återstoden sedan andra arvtagare fått sin del.

Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se