Hoppa till innehåll

Skolor under coronapandemin

Uppdatering 4 december 2020:

Gymnasieskolor går tillbaka till att undervisa elever på distans, från måndag den 7 december 2020 till 6 januari 2021.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan utan de ska fortsatt ha sin undervisning i skolans lokaler.

– Det är bra att gymnasiesärskolorna får hålla öppet, eleverna behöver ett nära stöd i undervisningen, säger Robert Öberg, FUB:s ombudsman för skolfrågor.

– Jag tror också det är viktigt att man håller uppe de vanliga rutinerna när så mycket annat i samhället är annorlunda, fortsätter Robert.

Robert Öberg ombudsman Fotograf: Linnea Bengtsson

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Tidsbegränsad övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan – Regeringens pressmeddelande 4 december 2020

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin – information från Skolverket

Gymnasiesärskola och särvux

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska ordna fjärr- och distansundervisning.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor.

Det beror på att eleverna har ett annat omsorgsbehov och det är svårare att ordna undervisning på distans.

Trots detta ser vi att flera kommuner väljer att även stänga gymnasiesärskolor. Skolverket hänvisar till att skolhuvudmännen har rätt att fatta beslut och har ansvar för att eleverna ska få det stöd de behöver för att distansundervisning ska fungera.

Rekommendationerna gäller inte heller särskild undervisning för vuxna, det som brukar kallas särvux eller lärvux. Trots detta har flera kommuner valt att stänga särvux/lärvux.

– Just nu får vi många samtal och mejl om att kommuner väljer att stänga både gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna (särvux/lärvux). I vissa fall hänvisas eleverna till fritidsverksamhet och i andra fall finns ingen omsorg planerad för eleverna. Vi har tillsammans med Autism- & aspergerförbundet och Svenska Downföreningen publicerat en debattartikel med en uppmaning till regeringen att stödja kommunerna så att de omgående kan få till stånd annan adekvat omsorg än den som ges under skoldagen i gymnasiesärskolan och särvux i de fall dessa stänger, säger Robert Öberg, ombudsman för skolfrågor på Riksförbundet FUB.

Grundsärskola

Huvudmannen för skolan ska erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd om man beslutar att stänga en skola.

Barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl har eget behov av omsorg ska även vid extraordinära händelser i fredstid få sådan omsorg.

Ny lag

Än så länge är alla grundskolor öppna, men om coronasmittan sprider sig mer kan skolorna behöva stänga. Därför har riksdagen beslutat om en ny lag som började gälla den 21 mars 2020. Klicka på Läs mer för att läsa om den lagen.

Skola hemma – tips från UR

UR har samlat tips för skola hemifrån. Där finns material för grundsärskola och gymnasiesärskola, och tips för lärare som arbetar med elever med behov av särskilt stöd.

Tillfällig föräldrapenning när skolor stänger

Regeringen har, med anledning av covid-19, fattat beslut om utökad tillfällig föräldrapenning när skolor stänger.

Beslutet omfattar:

– Barn under 12 år

– Barn mellan 12 och 16 år med särskilt tillsynsbehov

– Barn och unga upp till 23 år som tillhör personkretsen i LSS

Föräldrar kommer i de här situationerna att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning. De nya reglerna gäller från och med den 25 april 2020.

På den här länken har Socialdepartementet samlat frågor och svar om ersättningen.

 

 

Läs mer

Vad innebär den nya lagen?

Den ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Med denna lag skapas handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

Den nya lagen ger regeringen rätt att besluta om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet, något som inte är möjligt med dagens lagstiftning. Lagen innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter om att bland annat förskolor, skolor och fritidshem ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. Lagen träder i kraft den 21 mars 2020. Om regeringen meddelar sådana föreskrifter ska förskola och fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet erbjudas barn och elever, som har behov av omsorg, för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få möjlighet till förskola och fritidshem.

Detta gäller om regeringen eller huvudmän för förskola, fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet skall tillåtas att stänga verksamhet tillfälligt vid extraordinära händelser i fredstid:

  • om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en samhällsfarlig sjukdom att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom,
  • om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller
  • med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut om stängning, enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar, erbjuda:

  • förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola,
  • fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem, eller
  • förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.