Hoppa till innehåll

Boendeinsatser för barn och ungdomar

En del barn med funktionsnedsättning kan inte bo hemma hos sina föräldrar. Barnet kan då bo i en annan familj eller i en särskild bostad.

Läs mer

Familjehem
Familjehem kan bli aktuellt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser helt eller delvis inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Det finns ingen skarp gräns mellan familjehem och korttidsvistelse i stödfamilj. Övergången mellan de båda stödformerna ska vara mjuk. Korttidsvistelse ska successivt kunna övergå i att barnet bor i familjen oftare och för längre tid. Barn kan också bo i familjehem under veckorna och vara i föräldrahemmet under helger och lov.
Barn som bor i familjehem har samma rätt som andra barn med funktionsnedsättning till de olika insatserna i LSS.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service för barn och ungdomar är ett komplement till föräldrahemmet, såväl för barn som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden, som för dem som inte alls kan bo hemma. Bostaden ska användas efter barnets och familjens behov. Gränsen mellan olika boendeformer ska vara flytande. Föräldrahemmet ska vara utgångspunkten för att hitta den bästa lösningen i den enskilda situationen. Det finns ingen nedre åldersgräns för bostad med särskild service. Rätten till insatsen gäller till dess barnets skolgång inom den allmänna skolan upphör, d v s vanligen vid 21 års ålder.
Bostäderna ska likna vanliga hem så mycket som möjligt, med få barn i varje bostad. Bostäderna ska ligga i vanliga bostadshus och inte placeras i anslutning till varandra. Ett undantag är bostäder för barn och ungdomar som behöver mycket sjukvård och därför behöver bo nära ett sjukhus. Kommunen har ansvar för att sjukvårdskunnig personal finns tillgänglig om barnets tillstånd kräver det.
Insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar kan också bli aktuell på grund av barnets skolsituation. Funktionsnedsättningen kan medföra att barnet behöver gå i skola på en annan ort än den där föräldrarna bor.