Hoppa till innehåll

Boendeinsatser för vuxna

En vuxen person med funktionsnedsättning har rätt till en bra bostad.

I bostaden ska man få den hjälp man behöver.

Behöver man mer hjälp kan man få bo i en gruppbostad eller i ett serviceboende.

Där finns det personal som hjälper till.

Under Bilagor finns information om rätten att bo tillsammans som par 

Läs mer

Gruppbostad
En gruppbostad består av ett litet antal bostäder förlagda i en villa, ett radhus eller ett hyreshus. Det finns gemensamma utrymmen och man kan få service, stöd och omvårdnad dygnet runt av en fast personalgrupp knuten till gruppbostaden. De gemensamma utrymmena ska vara så stora att alla som bor i gruppbostaden samtidigt kan delta i aktiviteter. Gruppbostäder ska ligga i vanliga bostadsområden för att inte bli institutionslika.
Det är viktigt att bostaden och servicen ger möjlighet till ett självständigt liv. Därför ska bara några få personer bo tillsammans och bostaden och servicen ska vara personligt anpassade. Lägenheterna i gruppbostaden är permanenta bostäder, vilket ställer krav på bostadsstandarden. De ska byggas efter de regler som gäller för bostäder i allmänhet.

Servicebostad
Lägenheterna är ofta lokaliserade i samma hus eller i kringliggande hus. Antalet lägenheter får inte vara så stort att det blir en institutionell prägel. Det finns tillgång till visst basstöd och service genom anställd personal och exempelvis restaurang. Ibland finns gemensamhetsutrymmen. Serviceboende kan sägas vara en mellanform av bostad mellan en lägenhet i en gruppbostad och en egen lägenhet utan gemensam service.
——————————
I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (9 c § LSS). Det är viktigt att de individuella behoven tillgodoses. LSS ska ge den enskilde möjlighet att leva som andra. Det ska därför finnas möjligheter till individuella aktiviteter, och inte endast i grupp.

Annan särskilt anpassad bostad för vuxna
En så kallad särskilt anpassad bostad är fysiskt anpassad till den som bor där. Det finns ingen fast personalbemanning. Behov av stöd och service kan tillgodoses genom personlig assistans enligt LSS eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
——————————-
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service (2002:9) samt en rättssammanställning (art. nr. 2002-101-2). Skriften kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter, kunskapsunderlag och kommentarer. Den kan beställas från Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se.

Bilagor