Hoppa till innehåll

Personlig assistans

En del människor har funktionshinder som gör att de behöver mycket hjälp av andra.

De kan behöva hjälp med att klä på sig, äta eller tvätta sig.

De kan även behöva hjälp med att komma ut och träffa andra människor.

Då kan en personlig assistent hjälpa till.

En personlig assistent kan hjälpa både hemma och utanför hemmet.

Du är själv med och bestämmer vem som ska vara din assistent.

Filmen här nedanför heter ”Leva ett liv som andra – en film om personlig assistans” och kommer från Försäkringskassan.

Läs mer

Personlig assistans ska vara ett personligt stöd som ska göra det möjligt att leva ett självständigt liv. Assistansen knyts till den enskilde och ska finnas tillgänglig i olika situationer, under olika tider på dygnet och ges av ett begränsat antal personer. Det övergripande syftet med personlig assistans är att bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet samt en möjlighet för personer med svåra funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha ett mycket stort inflytande över vem som ska vara personlig assistent och hur assistansen ska utformas.

Utgångspunkten är att man på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar har ett behov av ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer samt att man behöver hjälp med sina grundläggande behov: hygien, måltider, klä sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den som har behov av personlig assistans för något eller några av sina grundläggande behov har även rätt till insatser för andra personliga behov om inte behoven tillgodoses på annat sätt t.ex. att handla, sköta hemmet. För att ett behov ska anses vara tillgodosett på annat sätt krävs att det faktiskt är uppfyllt i praktiken.

Det finns inget krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning. Behöver man hjälp mer än 20 timmar i veckan för sina grundläggande behov kan man få assistansersättning från försäkringskassan. Kommunen ansvarar alltid för finansieringen av de första 20 timmarna. Vid bedömningen av rätt till personlig assistans ska det inte göras någon skillnad mellan sådana hjälpbehov som orsakas av fysiska funktionsnedsättningar eller andra funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning. En bedömning måste ske utifrån varje enskild situation.

Man kan ha en eller flera assistenter, och assistansen kan ordnas på olika sätt. Du kan själv välja att kommunen ska ansvara för assistansen eller själv anställa assistenter. Ett kooperativ eller liknande kan också vara arbetsgivare.

Rätten till personlig assistans enligt LSS gäller i princip oavsett hur man bor. Bor man i bostad med särskild service och behöver personlig assistans utöver personalens stöd och omvårdnad kan man få rätt till personlig assistans. Det kan också gälla när man tillfälligt behöver mer assistans t.ex. vid resor.

Barn ska bedömas utifrån samma principer som vuxna med hänsyn till föräldrarnas ansvar och andra samhällsinsatser såsom barnomsorg och skola. Avsikten är inte att ställa högre krav på föräldrar till barn med funktionsnedsättningar än på andra föräldrar. Föräldraansvaret för barnets grundläggande behov minskar ju äldre barnet blir. Att föräldrar uppbär vårdbidrag ska inte påverka bedömningen. Beviljad assistans kan dock påverka vårdbidraget!

Efter 65 år har man inte rätt att söka personlig assistans enligt LSS men man får dock behålla sin personliga assistans efter 65 år.