Förskola

Förskolan är en frivillig skolform som ingår i skolväsendet. Förskolan är till för barn i åldrarna 1–5 år.

Förskolan utgörs av tre delar: omsorg, utveckling och lärande. Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov. Förskolan har ett viktigt uppdrag i att anpassa verksamheten och möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar (Lpfö18, 2018, s. 6–7).

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö18). Det finns ingen särskola inom förskolan, utan verksamheten i förskolan ska vara utformad för alla barn. I praktiken innebär det att förskolan ska anpassa sin verksamhet så att alla barn får möjlighet att delta, oavsett funktionsförmåga. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans i sitt lärande ska få det stödet. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets behov och förutsättningar (Lpfö18, 2018, s. 6–7).

Det finns dock inga generella bestämmelser för hur förskolor ska organisera sitt arbete med särskilt stöd, vilket medför att det ser olika ut i olika kommuner. Men utgångspunkten är enligt skollagen att alla barn ska kunna delta i förskolans verksamhet och det är rektorns ansvar att säkerställa det (Lpfö18, 2018, s. 6–7 och 19–20).

Under Läs mer kan du läsa mer om rättigheter i förskolan för barn i behov av särskilt stöd.

(Texten uppdaterad juni 2019.)

Aktuella bestämmelser om förskolan:

Skollagen

Läroplan för förskolan, Lpfö18 (träder i kraft 1 juli 2019)

Mer att läsa om förskolan:

Skolverket: Regler och rättigheter

Skolverket: Förskolan styrs av skollagen och läroplanen

Skolverket: Om förskolan

Specialpedagogiska Skolmyndigheten: Rättigheter i skolan

Skolinspektionen: Råd och vägledning om förskolan

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se