Vad tycker FUB om förskolan?

  • Utgångspunkten ska vara en förskola för alla barn. Barn med intellektuell funktionsnedsättning ska få en plats i en förskola i det område där familjen är bosatt, om familjen så önskar. Barnet har då rätt till särskilt stöd.
  • Särskilt anpassade förskoleavdelningar ska erbjudas som ett alternativ för barn med omfattande intellektuell funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning och/eller stor infektionskänslighet.
  • Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) ska omnämnas i förskolans läroplan. AKK är viktig för flertalet barn och deras kommunikation. Ett omnämnande av AKK i läroplanen har ett viktigt signalvärde som innebär att AKK får en högre prioritet i förskolans verksamhet.
  • Det behöver lagstadgas att det ska finnas specialpedagogisk kompetens tillgänglig i förskolans verksamhet.
  • Elever som på grund av sin funktionsnedsättning har behov att gå kvar på förskolan ett extra år ska erbjudas den möjligheten.
  • Skolan ska i god tid innan skolstart kontakta vårdnadshavarna och börja planera för barnets skolstart. Skolans information ska vara saklig och tydlig. Information ska ges både muntligt och skriftligt om grundskolan och grundsärskolan och vad val av respektive skolform kan innebära för eleven på kort och lång sikt. Skolan ska utse en särskild kontaktperson.
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se