Förskoleklass

Förskoleklassen tillhör grundskolan och är obligatorisk sedan höstterminen 2018. Det betyder att skolplikten startar höstterminen året då barnet fyller sex år. Det finns ingen förskoleklass i grundsärskolan. Alla elever, oavsett funktionsnedsättning, har rätt att gå i förskoleklassen (enligt 7 kap. 4 § i Skollagen). I likhet med förskolan ska undervisningen i förskoleklassen anpassas till alla elever. Bestämmelser om särskilt stöd och extra anpassningar gäller även i förskoleklassen. Det betyder att barn har rätt att få adekvat stöd för att kunna delta i förskoleklassen (enligt 3 kap. i Skollagen).

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll regleras i kapitel 3 i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11. Undervisning i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och deras behov. Sociala relationer och lek är centrala arbetsområden tillsammans med elevers utveckling och lärande. Förskoleklassen ska även förbereda eleverna inför den obligatoriska grundskolan.

Vad gäller om barnet ska börja i grundsärskolan i årskurs 1?

Förskoleklassen är obligatorisk, men det finns olika lösningar för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning som vill gå i grundsärskolan. Dessa regleras i Skollagens 7 kapitel ”Skolplikt och rätt till utbildning” som handlar om när skolplikten inträder (10 §) och ”Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklassen” (11b §).

Under Läs mer kan du läsa mer om vad som gäller kring den obligatoriska förskoleklassen och vilka olika alternativ som finns för barn som sedan väljer att gå i grundsärskolan.

(Texten uppdaterad juni 2019)

Aktuella bestämmelser om förskoleklassen:

Skollagen

Skolverket: Läroplan för förskoleklassen

Mer att läsa om förskoleklassen:

Skolverket: Om förskoleklassen

Specialpedagogiska Skolmyndigheten: Rättigheter i skolan

Skolverket: Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolverket: Skolplikt och rätt till utbildning

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se