Hoppa till innehåll

Förskoleklass

Förskoleklassen tillhör grundskolan och är obligatorisk sedan höstterminen 2018. Det betyder att skolplikten startar höstterminen året då barnet fyller sex år. Det finns ingen förskoleklass i grundsärskolan. Alla elever, oavsett funktionsnedsättning, har rätt att gå i förskoleklassen (enligt 7 kap. 4 § i Skollagen). I likhet med förskolan ska undervisningen i förskoleklassen anpassas till alla elever. Bestämmelser om särskilt stöd och extra anpassningar gäller även i förskoleklassen. Det betyder att barn har rätt att få adekvat stöd för att kunna delta i förskoleklassen (enligt 3 kap. i Skollagen).

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll regleras i kapitel 3 i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11. Undervisning i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och deras behov. Sociala relationer och lek är centrala arbetsområden tillsammans med elevers utveckling och lärande. Förskoleklassen ska även förbereda eleverna inför den obligatoriska grundskolan.

Vad gäller om barnet ska börja i grundsärskolan i årskurs 1?

Förskoleklassen är obligatorisk, men det finns olika lösningar för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning som vill gå i grundsärskolan. Dessa regleras i Skollagens 7 kapitel ”Skolplikt och rätt till utbildning” som handlar om när skolplikten inträder (10 §) och ”Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklassen” (11b §).

Under Läs mer kan du läsa mer om vad som gäller kring den obligatoriska förskoleklassen och vilka olika alternativ som finns för barn som sedan väljer att gå i grundsärskolan.

(Texten uppdaterad juni 2019)

Aktuella bestämmelser om förskoleklassen:

Skollagen

Skolverket: Läroplan för förskoleklassen

Mer att läsa om förskoleklassen:

Skolverket: Om förskoleklassen

Specialpedagogiska Skolmyndigheten: Rättigheter i skolan

Skolverket: Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolverket: Skolplikt och rätt till utbildning

Läs mer

Extra anpassning och särskilt stöd

Skollagens bestämmelser om extra anpassning och särskilt stöd gäller även för förskoleklassen. Här kan du läsa mer om vad dessa bestämmelser innebär. [länk till kommande sida]

Läsa-skriva-räkna-garantin

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. Den kallas för Läsa-skriva-räkna-garantin och syftet är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt. Garantin innebär att skolan måste använda ett obligatoriskt kartläggningsmaterial i språk och matematik i förskoleklassen och återkommande i lågstadiet. Tyvärr omfattas inte grundsärskolan av garantin ännu.
Mer om Läs-skriva-räkna-garantin på Skolverkets webbplats.

Bestämmelser angående den obligatoriska förskoleklassen

Ett extra år på förskolan

Om det finns särskilda skäl (t.ex. att man tror att barnet kommer tillhöra grundsärskolans målgrupp) kan barnet gå kvar ett extra år i förskolan, för att sedan fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Om det är aktuellt behöver vårdnadshavare ansöka om uppskjuten skolplikt. Frågan prövas därefter av hemkommunen. Hemkommunen gör då en bedömning om en sexåring, som tillhör grundsärskolans målgrupp, har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Hemkommunen tar sedan beslut om så kallad ”uppskjuten skolplikt” (enligt 7 kap. 10 § i Skollagen)

Börja förskoleklass ett år senare, eller börja i årskurs 1 i grundsärskolan ett år senare

Efter beslut som uppskjuten skolplikt kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder i grundskolan eller om barnet ska börja i årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavare (enligt 7 kap. 10 § och 11b § i Skollagen)

Börja årskurs 1 i grundsärskolan ett år tidigare

Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över den obligatoriska förskoleklassen, och börja årskurs 1 i grundsärskolan vid 6 års ålder. Barnets vårdnadshavare ansöker då om så kallad ”tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i förskoleklassen” (enligt 7 kap. 11b § i Skollagen)

Så här skriver Skolverket gällande den obligatoriska förskoleklassen:

Vad gäller för de barn som man tror senare kommer att gå i grundsärskolan?
Barn som har en utvecklingsstörning kan gå i grundsärskolan. Innan ett barn kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen (den kommunen där barnet bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Många barn som ska gå i grundsärskolan kan först gå i en förskoleklass som hör till en grundskola, sameskola eller specialskola.

Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör grundsärskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att hemkommunen först tar beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i grundsärskolan vid 6 års ålder.

Källa Skolverkets webbplats 2018-10-09.