Vad tycker FUB om grundskola och grundsärskola?

  • Mindre klasser med färre elever är bra för många elever i undervisningssituationen. Skolan bör därför sträva efter mindre klasser och istället använda olika flexibla lösningar i undervisningssituationen för att möta elevers olika behov. Det gäller även undervisning i förskoleklassen och fritidshemmet.
  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning, som så önskar och har behov av det, ska ha rätt att få undervisning i mindre sammanhållna grupper. I dessa grupper ska specialpedagogik, anpassad metodik samt struktur och helhetssyn erbjudas.
  • Det är viktigt med en helhetssyn på elevens skoldag, där fritidshemmet spelar en viktig roll. Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska erbjudas extra anpassningar, särskilt stöd med tillhörande åtgärdsprogram, i fritidshemmet enligt vad som står i skollagen. Många elever behöver stöd i det sociala, i leken och under den ”fria tiden”. Därför behövs det finnas specialpedagogisk kompetens inom fritidshemmet, tillsammans med färre elever och fler vuxna under hela fritidstiden. Det gäller även under raster och lov.
  • Elever som väljer att läsa integrerat ska garanteras adekvat stöd. Lärare behöver mer kunskaper samt få verktyg för att kunna undervisa i flera kursplaner parallellt.
  • Strukturella hinder, så som långt avstånd mellan skolformerna eller rektorer och lärare som inte samarbetar, får inte vara anledningen till att elever inte erbjuds integrerad undervisning i hela eller delar av utbildningen.
  • Elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser utifrån grundskolans läroplaner ska ges det stöd eleven behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se