Vad tycker FUB om gymnasieskola och gymnasiesärskola?

  • Mindre klasser med färre elever är bra för många elever i undervisningssituationen. Skolan bör därför sträva efter mindre klasser och istället använda olika flexibla lösningar i undervisningssituationen för att möta elevers olika behov. Det gäller även undervisning i förskoleklassen och fritidshemmet.
  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning, som så önskar och har behov av det, ska ha rätt att få undervisning i mindre sammanhållna grupper. I dessa grupper ska specialpedagogik, anpassad metodik samt struktur och helhetssyn erbjudas.
  • Det är viktigt med en helhetssyn på elevens skoldag. Många elever behöver stöd i det sociala, i leken och under den ”fria tiden”. Därför behövs det finnas specialpedagogisk kompetens, tillsammans med färre elever och fler vuxna under hela skoldagen, dvs. även under raster och fritid, samt under skollov för de elever som deltar i eftermiddags- och lovverksamhet (vilket generellt sker genom LSS-insatsen korttidstillsyn).
  • Elever som väljer att läsa integrerat ska garanteras adekvat stöd. Lärare behöver mer kunskaper samt få verktyg för att kunna undervisa i flera kursplaner parallellt.
  • Strukturella hinder, så som långt avstånd mellan skolformerna eller rektorer och lärare som inte samarbetar, får inte vara anledningen till att elever inte erbjuds integrerad undervisning i hela eller delar av utbildningen.
  • Integrerad undervisning i gymnasiet behöver regleras i skollagen.
  • Elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser utifrån gymnasieskolans läroplaner ska ges det stöd eleven behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
  • Gymnasiesärskolans utbud av program och inriktningar behöver utökas för att garantera större valmöjligheter. Som en följd av detta måste samverkan mellan kommunerna öka för att garantera att många olika program och inriktningar kan erbjudas.
  • Det ska finnas en tydlig koppling mellan de nationella program en kommun erbjuder och arbetsmarknaden.
  • Tillgången till och kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) måste förbättras. Huvudmannen ska säkerställa att elever kan delta i APL, exempelvis genom att bevilja skolskjutsresor till APL-platsen eller se till att elevassistenter kan följa med under APL-perioden.
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se