Hoppa till innehåll

Vad tycker FUB om målgruppsutredningar?

  • Utredningens olika delar – den medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala – ska genomföras av personer med adekvat kompetens för respektive bedömning, god kunskap om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, samt ha en god kännedom om eleven. Om behov finns ska även den professionella som genomför utredningen ha goda kunskaper om alternativa kommunikationssätt och/eller andra hjälpmedel som eleven använder.
  • Elever och anhöriga har rätt att ta informerade beslut om sin situation. De behöver därför få tydlig och korrekt information inför, under och efter en utredning, där de olika alternativen och valmöjligheterna presenteras. Eleven och anhöriga ska även få tydlig information om sina rättigheter i utredningen. Det kräver att personal som utreder och personal i skolan har kunskap om vilka olika alternativ som finns.
  • Information till elev och anhöriga om utredningens resultat ska vara uppriktig och tydlig och ges på ett taktfullt sätt.
  • Elever och anhöriga som tackar nej till en utredning eller efter en utredning som väljer bort grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ska möta respekt för sina beslut av huvudman, rektor och pedagoger.
  • Den skrivelse som finns i skollagen om att inte ta hänsyn till vårdnadshavarnas vilja vid val av skolform, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa, ska utgå. Vid eventuell misstanke om att en elev far illa kan socialtjänstlagen, SoL, i stället tillämpas.
  • Elev och anhöriga, inte huvudman eller rektor, ska ha rätt att bestämma om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.