Hoppa till innehåll

Gott liv som äldre avslutat

Projektet är nu avslutat!

Här finns material från projektet

https://gottliv.nu/material/

Finns också under bilagor!

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta reda på hur personer med intellektuell funktionsnedsättning själva tänker kring åldrande och livet som äldre.

Projektet ska uppmärksamma de utmaningar som är förknippade med intellektuell funktionsnedsättning, åldrande, boende och aktiviteter. Föreningen har tagit kontakt med några kommuner i landet som erbjuder bra aktiviteter och/eller bra boenden för målgruppen.

För att få en så rättvisande och genomlyst bild av respektive boende och aktivitet som möjligt ska projektgruppen intervjua personer med en intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga/närstående, personal och beslutsfattare. Intervjuerna ska sammanställas och presenteras i två idéskrifter med exempel på bra, fungerande boenden och meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Båda skrifterna kommer att kunna laddas ner gratis från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida.

En studiecirkel som tar upp frågor som rör åldrande och pensionering för målgruppen ska också utvecklas. Tanken är att målgruppen efter genomgången utbildning ska kunna anlitas av kommuner och organisationer för konsultation.

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning växer, ökar också behovet av mer kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner. Det insamlade underlaget och intervjuerna ska utgöra underlag till studiecirklar om åldrande, boende och aktiviteter för personer med måttlig/lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar kommer också att erbjudas utbildning i frågor som rör åldrande, boende och aktiviteter.

Efter projekttiden kommer det framtagna materialet att finnas tillgängligt på SKR:s webbsida. Studieförbundet Vuxenskolan kommer också erbjuda studiecirklar om att gå i pension som till exempel kan användas på dagliga verksamheter inför pensioneringen.