Bästa LSS kommunen i Västmanland

FUB Västmanland pressmeddelande

Vi har under 2020 haft samverkan enlig LSS med sex av Västmanlands kommuner.
Rätten att samverka för intresseorganisationer där medlemmar berörs av LSS finns inskriven i lagens 15 § punkt 7:
Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

Vi är så glada att det händer en hel del ute i kommunerna i Västmanland. Det är två kommuner som utmärker sig extra Fagersta och bäst Hallstahammar kommun.

Båda kommunerna har jobbat på ett bra sätt i Corona pandemin. Vi vill lyfta upp några saker som vi tycker
fungerat bra i Hallstahammar.

  • Individuellt stöd boende
  • Stödpedagoger
  • Daglig verksamhet (öppet utom semester)
  • Jobbar med Globala målen i verksamheten
  • Kontaktpersoner och uppföljningar
  • Inviduellt stöd för den som har behov och äldre med IF
  • Jobbar med krishantering/krisberedskap
  • Erbjuder brukarenkäter (kundenkät) digitalt
  • Boenden ordnar själva aktiviteter (då fritidsverksamheten är stängd)
  • Genomförandeplaner följs upp och är ett levande dokument

Vi är glada att utnämna Hallstahammars kommun till den bästa LSS kommunen i Västmanland 2020.

Samverkansmöte med LSS i Hallstahammar. En kommun som får många
i kanten av FUB. Jobbar med Globala målen, stödpedagoger och individanpassad verksamhet. En kommun som borde kunna tävla och kunna bli årets LSS kommun.

Styrelsen i FUB Västmanland
Margareta Hallner Ordförande
021-12 54 89 margareta.hallner@fub.se

Senast uppdaterad:
november 10, 2020