Ordföranden har ordet – brev nr: 4 – 2020

Ordföranden har ordet – Brev nr 4 – 2020 FUB Västra Götaland

När detta skrivs så ökar smittspridningen av Corona i regionen. Jag hoppas verkligen att vaccinationerna kommer igång i januari och att denna mardröm snart tar slut. Eftersom både min man, jag och min dotter tillhör riskgrupperna så går man omkring med en rädsla så fort man går utanför ytterdörren. Jag tror inte att jag är ensam om detta.

Trots den tråkiga tid vi just nu lever i känner jag samtidigt en stolthet och glädje över det vi i FUB Västra Götaland har åstadkommit under året. Vi har genomfört ett antal webbcafémöten och diskuterat olika aktuella frågor. Vi har haft våra styrelsemöten och diskussioner över nätet. Även om jag saknat att träffas personligen har det ändå varit roligt att ses och höras digitalt. Pandemin tvingade oss att lära oss att ha kontakt via dator och det är något vi kommer att fortsätta med även efter att Corona upphört. Att träffas över nätet har visat sig vara ett fantastiskt sätt att få kontakt med personer som inte vanligtvis har kommit på våra ordinarie möten. Om du har svårigheter med att använda datorn så ta kontakt med Gert Holmér eller Lillemor Holgersson så kan du kanske få hjälp.

Det har kommit till vår kännedom att en av FUB-rörelsens mest inflytelserika person har avlidit John Wärngren. John bodde i Mellerud med sin fru och son som dog för några år sedan. John var ordförande i FUB Älvsborg och satt också i Riksförbundets förbundsstyrelse.

 

Vad är aktuellt i Sverige?

LSS-utredningen har varit ute på remiss och vi skickade ett svar till Socialdepartementet. Vår ombudsman Lillemor Holgersson kontaktade alla våra lokalföreningar och uppmanade dem att använda vårt remissvar och skicka iväg. Det har kommit till vår kännedom att många av er också besvarat remissen något som gläder oss mycket. Vi får så småningom se vad som händer med lagstiftningen. När det gäller personlig assistans så kommer någon form av rapport under våren – februari har man sagt.

Socialtjänstutredningen har avslutat sitt arbete och lämnat sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) som nu är ute på remiss till den 1 februari 2021. Funktionsrätt Sverige kommer att lämna remissyttrande och anordnar i samarbete med Svensk Socialpolitisk Förening ett seminarium för att fördjupa kunskapen om utredningens förslag. Seminariet äger rum den 12 januari 2021. Den som är intresserad kan anmäla sig att delta över nätet.

 

Vad är aktuellt i Regionen?

Den 5 november var det samråd mellan funktionshinderrörelsen och politiker och tjänstemän. Exempel på frågor som togs upp var ”Framtidens Vårdinformationsmiljö, hur påverkar det VGR?”

Man hade tagit fram nio effektmål:

 1. Relevant information enkelt och nära
 2. Minskat behov att upprepa information
 3. Bättre funktionalitet utifrån uppdrag
 4. Minskning av administrativa uppgifter
 5. Bättre överblick och tillgång till rätt information
 6. Tillgång till evidensbaserat beslutsstöd
 7. Bättre tillgång till fullständiga journaluppgifter
 8. Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer
 9. Ökad relevans och kvalitet i data som stöd
  i styrning och utveckling av verksamheten

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av detta. Allt låter så bra när rapporter av olika slag presenteras men hur blir det i verkligheten för den enskilda patienten?

En annan fråga som var uppe till diskussion var den fysiska tillgängligheten. Kompetenscentrum för fysisk tillgänglighet i byggd miljö inom VGR är nu samlat på Västfastigheter. Fastighetsnämnden ansvarar för ”Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. VGRs riktlinjer ligger till grund för TD Tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsperspektivet stärks inom Västfastigheter.

Tillgänglighetsdatabasen är ett verktyg för inventering som gör att verksamheter kan visas på webben för allmänheten. Den kan också generera rapporter baserade på olika regelverk som efter analys av en tillgänglighetssakkunnig person kan användas som underlag för eventuellt åtgärdsarbete.

När tillgängligheten diskuterades i samrådet uppmärksammade jag personer med intellektuell funktionsnedsättning. I anteckningarna från samrådet kom står följande:

”Personer med intellektuell funktionsnedsättning glöms ofta bort och blir diskriminerade. Viktigt att tänka på att de kan behöva hjälp med att tolka miljön. Använd färger och symboler istället för text eller komplettera med dem.”

 

Vad är aktuellt i FUB Västra Götaland?

Den 24 oktober inbjöd vi till ett webbinarium under rubriken ”Mänskliga rättigheter för alla” Christina Heilborn, Helena Molker-Lovén och Ebba Almsenius pratade om mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. David Carbe och Johan Walter avslutade med härlig musik, allt från ballader till rock ´n roll. Evenemanget var mycket uppskattat även om ljudet inte fungerade på bästa sätt i slutet.

Den 19 november arrangerade vi en skolkonferens över nätet med Barbro Berger som samtalsledare. Ida Klint och Helen Lindblom deltog. Det var ett viktigt samtal och vi kommer att följa upp skolfrågorna bl a tillsammans med Riksförbundet FUB den 6 februari.

Vi kommer att fortsätta med webbcafé online under våren och vi skickar ut inbjudningar i god tid. En grupp håller på att planera en seminariehelg under oktober 2021 och då hoppas vi kunna träffas personligen och samtidigt fira att FUB Västra Götaland fyller 20 år.

Vi i styrelsen tackar för gott samarbete under 2020 och hoppas få se er på våra möten framöver. Vi önskar er en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 

Mölndal i december 2020

Elaine Johansson

Ordförande

Senast uppdaterad:
december 21, 2020