Tom

Riktlinjer för sjukvård

Nu har Västra Götalandsregionen bestämt riktlinjer för hur alla ska få en bra vård.

Det gäller alla vuxna med medfödda funktionsnedsättningar. T ex personer med utvecklingsstörning eller autism.

Riktlinjerna visar hur ansvaret ska fördelas mellan primärvården, länssjukvården och vuxenhabiliteringen.

FUB Kungälv har vi gjort en egen sammanfattning, se bilagor.

Riktlinjerna är bra för våra medlemmar, men det är viktigt att vi nu hjälps åt att ställa frågor till sjukvården på alla nivåer så att riktlinjerna fungerar i verkligheten.

 

Nu har det kommit fler riktlinjer. De handlar om brister i vårdkedjan och hur man ska komma tillrätta med dem. 

Västra Götalandsregionen skriver själva att det föreligger stora brister i vårdkedjan vid överföring av ungdomar med funktionshinder till vuxensjukvård

Följande problemområden har identifierats:

  • Bristfällig information till övertagande vårdenhet gällande insatser till ungdomar som varit aktuella inom BUH och som har behov av ytterligare insatser.
  • Brister i vårdplaneringens samordning för de ungdomar med komplex hälsoproblematik som kräver insatser från flera vårdenheter.
  • Bristande hänsyn till de patienter som, på grund av intellektuell funktionsnedsättning, har svårt att tillgodose sina egna intressen vad gäller det medicinska vårdbehovet.

Läs mer i den sista bilagan här nedanför.

Läs mer

Senast uppdaterad:
januari 15, 2020