Tom

Vad är FUB ?

Vad är egentligen FUB? FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen bevakar utvecklingsstörda personers intressen i kommuner, landsting och riksdag samt hos myndigheter inom olika samhällsområden. Förkortningen står för För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. Den bristande överensstämmelsen med förkortningen har historiska orsaker: FUB startade som Föräldraföreningen för Utvecklingsstörda Barn, men är numera en förening där vuxna personer med utvecklingsstörning ska kunna bedriva ett självständigt föreningsarbete på sina villkor.

 

  • FUB sprider information om funktonshindret utvecklingsstörning till sina egna medlemmar och till allmänheten.

 

 

  • FUB erbjuder medlemsstöd – på riksnivå och lokalt – genom föräldrarådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurister.

 

 

  • FUB rikssektion för personer med utvecklingsstörning heter Klippan.Lokala vuxensektioner finns i en del föreningar. Utbyggnad av dessa sektioner är ett prioriterat område.

 

 

  • FUB har nätverk kring ett flertal diagnoser inom ”Små och och mindre kända diagnosgrupper”.

 

 

  • FUB:s inställning i frågor som berör utvecklingsstörda personers livssituation i livets olika skeden uttrycks i Målprogrammet och fem policy-dokument.

 

 

  • FUB ger ut medlemstidningarna FUB Kontakt och Steget. Den sistnämnda är skriven på LättLäst och vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning.

 

 

  • FUB bedriver forsknings- och utvecklingsarbete genom stiftelsen ala och egen projektverksamhet.

 

 

  • FUB har ett nära samarbete med andra handikapporganisationer inom Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO, och genom ILSMH/Inclusion International.
Senast uppdaterad:
januari 13, 2020