Hoppa till innehåll

Vad är FUB ?

Vad är egentligen FUB? FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)/ utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen bevakar personer med IF deras intressen i kommuner, landsting och riksdag samt hos myndigheter inom olika samhällsområden. Förkortningen står för, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. Den bristande överensstämmelsen med förkortningen har historiska orsaker: FUB startade som Föräldraföreningen för Utvecklingsstörda Barn, men är numera en förening där vuxna personer med utvecklingsstörning / IF ska kunna bedriva ett självständigt föreningsarbete på sina villkor.

 

  • FUB sprider information om funktionshindret IF / utvecklingsstörning till sina egna medlemmar och till allmänheten.

 

  • FUB erbjuder medlemsstöd – på riksnivå och lokalt – genom föräldrarådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurister.

 

  • FUB rikssektion för personer med IF / utvecklingsstörning heter Inre Ringen. Lokala vuxensektioner finns i en del föreningar. Utbyggnad av dessa sektioner är ett prioriterat område.

 

  • FUB har nätverk kring ett flertal diagnoser inom ”Små och och mindre kända diagnosgrupper”.

 

  • FUB:s inställning i frågor som berör IF / utvecklingsstörda personers livssituation i livets olika skeden uttrycks i Målprogrammet och fem policy-dokument.

 

  • FUB ger ut medlemstidningen Unik som också finns skriven på Lättläst och vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning.

 

  • FUB bedriver forsknings- och utvecklingsarbete genom stiftelsen ala och egen projektverksamhet.

 

  • FUB har ett nära samarbete med andra handikapporganisationer inom Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO, Funktions rätt och genom ILSMH/Inclusion International.