Hoppa till innehåll

FUB kommenterar SKR:s begäran om ändrade regler

Publicerad:

På grund av coronakrisen vill Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ha ändringar, bland annat i LSS.

FUB har skickat in kommentarer på förslagen till socialminister Lena Hallengren.

FUB:s kommentarer finns under Bilagor, och sammanfattat under Läs mer.

Uppdatering: Lena Hallengren säger i en intervju på Assistanskoll.se att regeringen inte kommer att godkänna SKR:s önskemål.

– Jag förstår att det är tufft för kommunerna, men vi måste värna välfärden och därför tillför vi nu stora resurser till kommunerna. Men det är inte aktuellt att förändra rätten till insats, säger Lena Hallengren.

Läs mer

SKR vill att LSS och Socialtjänstlagen ska få en ny paragraf som säger att kommunen kan prioritera vem som får stöd.

FUB ifrågasätter starkt SKR:s resonemang. De som har LSS-insatser har redan bedömts tillhöra en grupp med stora behov. Redan nu finns en oroande tendens i vissa kommuner att samla LSS- och SoL-verksamheter, t.ex. en gruppbostad, daglig verksamhet och äldrebostäder i en form av omsorgsgetton, med liknande motivering, att personalens kompetens ska användas på rätt sätt och att resurserna ska användas på bästa sätt.

En sådan ny paragraf i LSS skulle användas långt efter den pågående pandemin är över för att motivera prioriteringar som är helt i strid med intentionerna i LSS.

Förslag om rätt att ändra gynnande beslut och undantag från IVO:s tillståndsplikt

FUB anser att det vore helt fel väg att gå. En bättre lösning vore extra medel till IVO för snabbehandling av nya tillståndsansökningar. Kommunernas verksamhet kan inte försättas i ett sådant undantagstillstånd att rutiner inte följs och tillsyn inte genomförs och IVO:s uppdrag får inte begränsas.

För att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor krävs förutsebarhet och rättssäkerhet. Dessa rättigheter urholkas om socialtjänsten ges möjlighet att upphäva gynnande beslut. FUB ser därför allvarligt på förslaget om möjlighet att ändra gynnande beslut.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att undvika smitta genom minskad social kontakt. Om socialtjänsten ändrar gynnande beslut och samlar fler personer med funktionsnedsättning på samma plats för att motverka personalbristen kommer smittorisken i stället att öka avsevärt.

Beslut om personlig assistans och bostad med särskild service enligt LSS baseras på individuella behovsbedömningar. Det kommer att få förödande konsekvenser för de enskilda om dessa behov åsidosätt på grund av brister i verksamheterna.

SKR anser att verksamheter på grund av smittrisk kan behöva stängas tillfälligt

FUB har förståelse för det. Men det måste göras skillnad på olika typer av verksamheter. I dagsläget stängs många arbetsplatser ner och anställda arbetar hemifrån. På samma sätt inser FUB att det kan vara nödvändigt att tillfälligt stänga ner daglig verksamhet. Det får däremot inte förekomma att bostad med särskild service enligt LSS stängs ner med hänvisning till risk för smitta. Folkhälsomyndigheten uppmanar oss alla att stanna hemma i stor utsträckning, varför skulle det vara annorlunda för personer med funktionsnedsättningar?

SKR ser ett behov av utökat kunskapsstöd och vägledning

FUB instämmer i att det är av stor vikt att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen skyndsamt tar fram riktlinjer för hur baspersonal ska ge omvårdnad till personer som insjuknar i covid-19, i framför allt bostad för barn och unga samt bostad för vuxna, enligt LSS.

FUB utgår ifrån att personer med intellektuell funktionsnedsättning, som inte har underliggande sjukdomar och som får lindriga eller måttliga symptom av covid-19, ska bo kvar i sin lägenhet och få omvårdnad av LSS-bostadens personal. För att förhindra att personalen smittas och för smittan vidare, alternativt vägrar att ge omvårdnad till smittade boende, måste de ovillkorligen ha tillgång till samma skyddsutrustning som sjukvårdspersonalen har, dvs. skyddskläder, ansiktsmasker mm.

Medföljande personal från gruppbostaden vid sjukhusvistelse

Vissa personer med intellektuell funktionsnedsättning är i behov av medföljande personal från gruppbostaden vid sjukhusvistelse. Några få regioner har avtal med kommunerna om medföljande personal från LSS-bostad (t.ex. Örebro och Göteborgsområdet). Men i den akuta situation vi befinner oss i nu med den pågående covid-19 pandemin behöver detta fungera i alla regioner.

SKR:s förslag om att inför lättnader i vistelsekommunens ansvar

FUB instämmer i förslaget. Det riskerar annars att bli en helt ohållbar situation för kommuner som har många fritidshus och vars hemtjänst- och LSS-verksamhet inte är dimensionerad för ett stort antal nytillkommande personer i behov av SoL- och LSS-insatser.

SKR vill tydliggöra rätten till besöksförbud i vissa boenden

FUB anser att alla försiktighetsåtgärder, som inte inskränker på personer med intellektuell funktionsnedsättnings mänskliga rättigheter, bör tas under den pågående pandemin. Men förslaget om att likställa gruppbostäders gemensamma utrymmen med institutioner, för att kunna besluta om besöksförbud, är att ta ett stort – och helt oacceptabelt – steg bakåt när det gäller hur samhället ser på människor med intellektuell funktionsnedsättning.

FUB reagerar starkt på SKR:s sätt att försöka komma runt det faktum att varje lägenhet i en gruppbostad är den boendes hem. Precis som för alla andra medborgare i Sverige ska myndighetsrepresentanter inte kunna bestämma om den boende får ta emot besök eller inte.

FUB anser däremot att det är självklart att anhöriga som har sjukdomssymptom inte ska besöka närstående som bor i gruppbostad, av samma anledning som myndigheterna rekommenderar alla som känner sig sjuka att stanna hemma. Det är också högst rimligt att besökare påminns om att tvätta händerna alternativt att handsprit finns vid ingången till gruppbostaden.

FUB kan konstatera att det uppenbart finns ett stort behov av riktlinjer från Socialstyrelsen för att kommuner och privata utförare av gruppbostäder ska kunna hantera följderna av den pågående pandemin på ett rättssäkert sätt!

Bilagor