Hoppa till innehåll

FUB och Inre Ringen Sverige: Utredning om statlig e-legitimation är bra, men mer anpassningar behövs

Publicerad:

Regeringen utreder om Sverige ska ta fram en statlig e-legitimation. Idag utfärdar bara banker e-legitimationer, som BankID. Det är höga krav för att man ska få det och många personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, uppfyller inte kraven.

– Det finns mycket som är bra med det digitala samhället, men många hamnar utanför när man inte har en e-legitimation. Inre Ringen Sverige och FUB tycker att en statlig e-legitimation är bra. Men det är viktigt att alla ska kunna använda den och att den anpassas efter personens behov, säger Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige.

Nu presenterar man en del av informationen från utredningen om statlig e-legitimation. Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige tycker att det utredningen har kommit fram till hittills är bra. Men det är viktigt att man anpassar systemet för e-legitimationen till personer med IF och deras behov ännu mer. Till exempel behöver man se till att god man och förvaltare kan använda digitala tjänster för huvudmannen på ett tryggt och enkelt sätt.

Utredningen föreslår att:

  • E-legitimationen ska vara ett kort som man kan signera med digitalt vid köp eller när man loggar in någonstans.
  • Alla personer med ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som är över nio år ska kunna få e-legitimationen.
  • Alla offentliga aktörer, till exempel myndigheter, kommuner och skola, samt hälso-och sjukvård behöver acceptera den statliga e-legitimationen.
  • Att man inför en ny lag om statlig e-legitimation den 1 mars 2026.

– Enligt funktionsrättskonventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att vara delaktiga i samhället och leva ett självständigt liv. Då ska man kunna använda digitala tjänster. Det här hade varit självklart om Sverige följde funktionsrättskonventionen. Därför blir det tydligt att funktionsrättskonventionen behöver bli svensk lag, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare för Riksförbundet FUB.

Under Läs mer kan du läsa mer av uttalandet. Texten är inte på lättläst.

Du kan också läsa mer om vad FUB och Inre Ringen Sverige tycker om en statlig e-legitimation här via länkarna nedanför.

FUB: Ta fram en statlig e-legitimation som alla kan använda

Statens ansvar att alla kan ha e-legitimation

Viktigt förslag om statlig e-legitimation

Läs mer

Nyligen presenterades ett delbetänkande från den statliga utredningen av en statlig e-legitimation. Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige välkomnar utredningen och är positiva till stora delar av delbetänkandet. FUB och Inre Ringen Sverige efterfrågar dock en utredning av hur systemet för e-legitimationen och införandet av den kan anpassas för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Utredningen är ett steg i rätt riktning. De förslag utredningen presenterar skapar förutsättningar för att minska det digitala utanförskapet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare på Riksförbundet FUB.

– Banker utfärdar inte en digital e-legitimation, som BankID, till personer som inte kan underteckna själva, utan företräds av en god man eller förvaltare. En god man kan heller inte använda sin huvudmans e-legitimation, även om huvudmannen samtycker. I dagsläget är det bankerna som utfärdar BankID. Banker är privata företag och har inte någon skyldighet att utfärda en e-legitimation till alla som efterfrågar en sådan.

Den statliga utredningen av införandet av en statlig e-legitimation ska lämna ett förslag på hur en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av Myndigheten för digital förvaltning (Digg). E-legitimationen föreslås vara ett kontaktlöst kort som man kan signera digitalt med vid exempelvis köp eller inloggningar. Alla personer med ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som är över nio år kan få e-legitimationen.

Alla aktörer inom offentlig sektor och de som använder offentliga medel måste kunna erbjuda inloggning med statlig e-legitimation. Utredningen betonar även att privata företag och aktörer kommer att kunna ansluta sig till detta.

Utredningen föreslår att en ny lag om statlig e-legitimation träder i kraft 1 mars 2026.

– Vi är positiva till att e-legitimationen kommer att innehålla den säkerhetsstandard som bland annat banker och myndigheter kan se som tillfredsställande vid bland annat hjälp av en ställföreträdare. Utredaren konstaterar däremot att ytterligare åtgärder kommer krävas för att med bibehållen säkerhetsnivå nå denna grupp. Det är mycket viktigt att arbetet med att ta fram dessa åtgärder fortsätter i närtid, så att även personer som har en god man eller förvaltare ska kunna bli digitalt delaktiga, säger Christina Heilborn.