Hoppa till innehåll

LSS: Detta vill FUB

Rapporten 500 röster om LSS går igenom vad LSS är, vad tanken med LSS är, våra medlemmars erfarenheter av LSS och vad FUB tycker behöver förändras för att LSS ska fungera som det var tänkt. 

Detta är en del av vad FUB vill ska ändras med LSS:

Ställ inte grupper mot varandra

Förstärkning av olika stödinsatser, enligt LSS, ska inte finansieras genom besparingar inom assistansersättningen.

Återta principen om kontinuitet

Tidsbegränsade beslut, som omprövas varje eller vartannat år, skapar stor otrygghet. Principen om kontinuitet måste beaktas, så att man får behålla sitt stöd så länge man behöver.

Kvalitetsnivån ska vara hög

LSS ska ge goda levnadsvillkor – inte skälig levnadsnivå, som gäller insatser enligt socialtjänstlagen. Personer som omfattas av LSS behöver mer för att få lika!

Återta merkostnadsprincipen

Personer som omfattas av LSS ska inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Idag betalar personer som bor i gruppbostad eller servicebostad, enligt LSS, högre hyra än övriga i bostadsområdet. Detta eftersom bruksvärdesprincipen tillämpas vid hyressättning. Kommunen kan dessutom ta ut hyra för de gemensamma utrymmena efter en dom i dåvarande regeringsrätten. De gemensamma utrymmena ska ingå som en del av den service och omvårdnad, som ska ges i anslutning till bostad enligt LSS och ska därför inte bekostas av de boende.

Ledsagare och kontaktperson viktigt komplement till personal

Ledsagarservice och kontaktperson ska man få vid behov – även om man bor i gruppbostad eller servicebostad. Ledsagarservice; en viktig förutsättning för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Kontaktperson; en ”god vän” utanför kretsen av familj och personal.

Återta rätten till inflytande

Det är föräldrarnas behov av avlastning som ska avgöra när barnet ska vara på korttids – inte domstolen!

Ambitionsnivån i daglig verksamhet måste höjas

Alla har rätt till en meningsfull sysselsättning och utveckling utifrån sina förutsättningar och behov. För att uppnå detta behöver ambitionsnivån höjas inom daglig verksamhet.

LSS-lyft nödvändigt

Det finns ett starkt behov av ett statligt kompetenslyft för personal i LSS-verksamheter, som arbetar nära personer med utvecklingsstörning. Statusen behöver också höjas för detta samhällsviktiga jobb!